inquiry

견적문의 현황

번호
제목
담당자명
138 [접수완료] 온습도계 및 데이터 로거 secret 정명화  2023-08-08
137 [접수완료] TESTO 440 secret 정광국  2023-08-08
136 [접수완료] secret 정인자  2023-08-08
135 [접수완료] TESTO 174H secret 백현진  2023-08-08
134 [접수완료] TESTO 174H secret 정충용프로  2023-08-03
133 [접수완료] 온습도계 및 데이터 로거 secret 김정효  2023-08-03
132 [접수완료] FLUKE secret 박태희  2023-08-03
131 [접수완료] TESTO 608 secret 박기범  2023-08-02
130 [견적완료] TESTO 175H1 secret 윤서현  2023-07-31
129 [견적완료] TESTO 270 secret 이호산  2023-07-31
128 [견적완료] TESTO 625 secret 권호준  2023-07-27
127 [견적완료] TESTO 635-1 secret 경승희  2023-07-24
126 [견적완료] TESTO 400 secret 최수빈 사원  2023-07-20
125 [견적완료] TESTO 184T3 secret 윤두원  2023-07-18
124 [견적완료] TESTO 925 secret 이용인  2023-07-18
123 [견적완료] TESTO (테스토) secret 김태호팀장  2023-07-17
122 [견적완료] TESTO 550s secret 김태호팀장  2023-07-13
121 [견적완료] TESTO 174H secret 품질보증팀 백현진 대리  2023-07-13
120 [견적완료] TESTO 830-T2 secret 손경호  2023-07-12
119 [견적완료] TESTO 440 secret 이정협  2023-07-11